Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (artykuł 13 RODO).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Klub  Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Radziejowie adres: Niska6. 88-200 Radziejów  nr tel 796-006-259

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Klubu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osoba odpowiedzialną w Klubie za ochronę danych osobowych za pomocą adresu: klubkynologiczny-biuro@wp.pl

3) Administrator danych osobowych – Klub – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków statutowych Klubu, w tym sporządzania sprawozdań z działalności Klubu, dokumentów składanych do urzędu skarbowego, do urzędu statystycznego, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczania moich danych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków członka klubu, umieszczania moich danych na stronie internetowej klubu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Klubu;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Klubem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest klub.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Macie Państwo prawo żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Klubie

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych)