Dołącz do nas. Wypełnij deklarację członkowską.
Slider

O nas

Formularze

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZYDOMKA HODOWLANEGO


Propozycje przydomka hodowlanego:


Przydomek będzie pisany po nazwie psa. Zobowiązania: Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania i zapoznałem się z postanowieniami Regulaminów, Uchwał i innych Zarządzeń Władz (dostępnych na stronie: www.klubkynologicznywpolsce.pl). Oświadczam, iż przekazywane wszelkie informacje do KKwP są zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu oraz uchwalonych przez Klub regulaminach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością statutową Klubu oraz na umieszczenie nazwy mojej hodowli wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Klubu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KKwP zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r. z późniejszymi zmianami.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków KLUBU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu/regulaminu, cele i zadania Związku. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu oraz uchwalonych przez Klub regulaminach. Równocześnie zobowiązuję się do opłacania składek związanych z rejestracją psów rasowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością regulaminową Klubu.

(Powyższa Deklaracja stanowi wstępną weryfikację nowo rejestrowanej hodowli)

KARTA ZGŁOSZENIA MIOTU I KRYCIA PSA
Pies:
Suka:
DANE HODOWLI:
WYKAZ SZCZENIĄT:

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Klub Kynologiczny w Polsce i Safe Animal. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi Regulaminami KKwP i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

WNIOSEK O WYROBIENIE RODOWODU / NADANIE UPRAWNIEŃ DLA PSA/SUKI


DANE WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko


Oświadczam, że wszystkie podane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem psa/suki w/w rasy. Do w/w wniosku dołączyłem** / nie dołączyłem **dokumentację hodowlano-pokoleniową. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez KKwP. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulamin KKwP i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


Data:


Aktualności

O nas

Jesteśmy organizacją kynologiczną powołaną przez doświadczonych hodowców psów rasowych, sędziów międzynarodowych, behawiorystów, szkoleniowców. Nasza organizacja jest legalnie zarejestrowana i posiadamy nr rej., nip i regon. Zbudowana od podstaw przez prawdziwych miłośników psów, dla których priorytetem jest dobro zwierząt oraz promocja psa rasowego. Jesteśmy do dyspozycji hodowców, służymy poradą oraz dużym doświadczeniem kynologicznym. Mamy prawo do wystawiania stosownej dokumentacji,  organizujemy wystawy, pokazy, prelekcje z dziećmi. Pomagamy zwierzętom w schroniskach. Wiemy, że nasze zaangażowanie przyczyni się do rozwoju kynologii w Polsce oraz zmniejszy populację psów bezdomnych.
Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Kontakt mail: klubkynologiczny-biuro@wp.pl