Regulaminy

Regulamin Hodowli Psów Rasowych w Klubie Kynologicznym w Polsce.

§ 1
Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 12 pkt a

§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Klubu Kynologicznego w Polsce.

§ 3
Krajowy Rejestr Rodowodowy (KRR)
1. W KRR są rejestrowane wszystkie psy/suki, u których są znane co najmniej trzy pokolenia przodków tj. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. W wyjątkowych przypadkach do KRR może być wpisany pies/suka o potwierdzonym pochodzeniu, w którego rodowodzie brakuje danych z powodu nie udostępnienia ich przez inne organizacje.
2. Podstawą rejestracji jest dokument pochodzenia wydany przez dowolną organizację kynologiczną uznawaną przez Klub; w innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.

§ 4
Rodowód
1. Rodowód wydany przez Klub Kynologiczny w Polsce jest wypisem z Krajowego Rejestru  Rodowodowego.
2. Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa.
3. Rodowód zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
4. Wszystkie szczenięta o znanym 3-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w Klubie otrzymują rodowody i są rejestrowane w KRR, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
5. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
6. Rodowód może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
7. Szczenięta po rodzicach z licencją hodowlaną uzyskują rodowody z dopiskiem „elita”.
8. Klub uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy; ich listę zatwierdza Zarząd Klubu

§ 5
Hodowle
1. Hodowcą jest członek Klubu, posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną, prowadzący hodowlę zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający swój numer hodowli przyznany mu przez Klub.
2. Numer hodowli jest przyznawany na wniosek członka Klubu planującego rozpoczęcie hodowli lub automatycznie w momencie zgłoszenia pierwszego miotu.
3. Hodowla może mieć więcej niż jednego właściciela, na zasadach współwłasności.
4. Hodowca może posiadać przydomek hodowlany zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
5. Wniosek o przydomek hodowca składa na specjalnym formularzu do Zarządu, podając minimum trzy proponowane przydomki
6.Zarząd Klubu może odmówić zarejestrowania przydomka o brzmieniu identycznym lub bardzo podobnym do już wcześniej zarejestrowanego.
7. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli bez względu na rasę.
8 Nazwę psa pisze się wielkimi literami później przydomek dużymi przydomek może być pisany po lub przed nazwą psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka, np. Borys z Beskidzia,
9.Wszystkie zmiany przydomka muszą być zatwierdzone przez Zarząd Klubu. Przydomek może być przekazany na podstawie pisemnej umowy innej osobie; o zmianie właściciela przydomka należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Klubu.
10. Przydomek hodowli zarejestrowany w KKwP, nie może być równocześnie zarejestrowany w innej organizacji, jak również psy/suki nie mogą być równocześnie zarejestrowane w dwóch różnych organizacjach.
11.Hodowla masowa – hodowla w której jest powyżej 10 suk w wieku rozrodczym , podlega obowiązkowej kontroli min. raz na 6 miesięcy.

& 6.
Suka Hodowlana
1. Suką hodowlaną jest suka, która:
a/ została zakwalifikowana do hodowli na przeglądzie hodowlanym  lub uzyskała co najmniej ocenę bardzo dobrą w klasie pośredniej, otwartej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Klub;
b/ została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał. do Regulamin u Hodowli).
c/ zalecany certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 01.05.2017)
3. Licencjonowaną suką hodowlaną jest suka, która:
a/ uzyskała co najmniej ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum trzech wystawach organizowanych przez Klub lub wystawach honorowanych organizacji przez Klub, od minimum dwóch różnych sędziów;
b/ zaliczyła testy psychiczne
c/ została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.10 do Regulaminu Hodowli).
d/ posiada certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 05.01.2017)
4. Uprawnienia hodowlane uzyskane w innych organizacjach kynologicznych mogą być uznane po uzupełnieniu dokumentacji hodowlanej. Rasy podlegające badaniom na dysplazję muszą mieć wynik A lub B.

§ 7
Rejestracja i przeglądy miotów
1.Aby zarejestrować miot hodowca musi:
a/ zarejestrować sukę hodowlaną, którą planuje kryć
b/ podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia (zał.
karty krycia}
c/ w ciągu 2 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać do Zarządu Klubu formularz zamówienia rodowodów lub metryk dla szczeniąt (zał karty miotu) wraz z kopią potwierdzenia krycia i ; w przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Klubie należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu
d/ imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą zaczynać się na
tą samą literę – 5 tygodni od urodzenia szczeniąt hodowca musi skontaktować się ze swoim przedstawicielem Klubu i umówić się na przegląd miotu; przed wykonaniem przeglądu miotu szczenięta muszą być oznakowane tatuażem lub czipem; numery tatuaży nadaje  Klub Kynologiczny w Polsce a osoba wykonująca przegląd wpisuje je w rodowód jednocześnie potwierdzając wpis w adnotacjach wraz z datą i czytelnym podpisem; numery czipów wpisuje się lub wkleja w rodowodzie w rubryce adnotacje wraz z czytelnym podpisem i datą;
f/ przeglądy miotów mogą wykonywać sędziowie kynologiczni, sędziowie – stażyści oraz upoważnieni weterynarze; wynik przeglądu wpisuje się na formularzu przeglądu miotu ;
g/ szczenięta muszą zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 5 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy;
h/ przegląd miotu nie może być wykonany jeśli metryki dla
szczeniąt nie zostały wystawione.

§ 8
Hodowca ma obowiązek:
1. Rejestrować wszystkie szczenięta z jego hodowli
2. Dokonać rejestracji miotu zgodni z regulaminem
3. Sprzedawać szczenięta wyłącznie z rodowodami lub metrykami
4. Zapewnić swoim sukom i psom właściwe warunki utrzymania, prawidłowo je pielęgnować i dbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne
5. Prawidłowo odchowywać szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację
6. Przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 7 tygodniu życia
7. Rozliczyć się z właścicielem reproduktora zgodnie z podpisaną umówą i warunkami zaznaczonymi na formularzy potwierdzenia krycia;
8. Na żądanie Klubu Kynologicznego w Polsce lub osobie wyznaczonej przez Klub poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy.
9. Na żądanie Klubu Kynologicznego w Polsce, w trakcie przeglądu miotu przedstawić do kontroli szczenięta wraz z matką.
10. Na żądanie Klubu poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Klubu.
11. Przed kryciem ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki krycia
12. Zapewnić swoim sukom dożywotnią opiekę
13. W przypadku zbycia psa dorosłego oraz szczenięcia, wypełnić w trzech egzemplarzach kartę „Przerejestrowanie” zmiany właściciela (wzór załącznik) i jeden egzemplarz dostarczyć do Zarządu Klubu, jeden zatrzymać w dokumentacji hodowlanej i jeden przekazać nowemu właścicielowi.
14. Krycia reproduktorami zarejestrowanymi w klubie, a w przypadku zamiaru krycia reproduktorem zarejestrowanym w innej organizacji uzyskania każdorazowej zgody Zarządu Klubu Kynologicznego w Polsce lub osoby upoważnionej przez opiekuna hodowli.
15. W przypadku przebywania na terenie hodowli, nie sterylizowanych lub kastrowanych psów i suk bez rodowodu, z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Klubu na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku.
16. W hodowlach masowych z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Klubu na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku
17. W hodowlach masowych nie rzadziej niż co dwa lata poddać się kontroli warunków utrzymania psów i dokumentacji hodowlanej; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy (Wydane stosowne zaświadczenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii ), Zarząd Klubu na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku

§ 9
Zabrania się hodowcy:
1. Przekazywania szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być użyty jako zabezpieczeniem spłaty należności za szczenię)
2. Używania do hodowli suk, które nie są sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.
3. Rozmnażania suk, które ukończyły 9 lat, a także suk w złej kondycji fizycznej,
4. Rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.
5. Przyczyniania w jakikolwiek sposób się do rozmnażania jak również obrotu psami bez rodowodów, z wyłączeniem działań organizacji ochrony zwierząt.

§ 10
Zaleca się, aby hodowca:
1. Nie krył suki częściej niż raz na 10 miesięcy oraz ograniczył ilość miotów uzyskanych od jednej suki do max. 7 w ciągu jej życia,
2. Udzielał nabywcom szczeniąt porad dotyczących prawidłowej pielęgnacji, żywienia i utrzymania psa,
3. Zawierał z nabywcami szczeniąt pisemne umowy kupna – sprzedaży (proponowany wzór zał)
4. Przesyłał regularnie do Zarządu  Klubu nazwiska i adresy nowych właścicieli sprzedanych szczeniąt celu wpisania ich w rejestr rodowodowy.
5. Brał udział w wystawach psów rasowych oraz poddawał swoje psy/suki przeglądom hodowlanym, testom psychicznym, badaniom w kierunku chorób dziedzicznych, a także poddał swoją hodowlę ocenie

§ 11
Hodowca ma prawo do:
1.Uzyskania od Klubu porad i wszelkich niezbędnych informacji dotyczących hodowli,
2.Dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Klubie
3.Krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej z wcześniejszą zgodą Klubu
4. Otrzymania metryk dla szczeniąt przed ukończeniem przez nie 6 tygodni, o ile dopełnił wszystkich formalności zgodnie z § 7.

§ 12
Reproduktor
1. Do hodowli może być użyty pies zarejestrowany w KKwP, pod warunkiem, że został zakwalifikowany do hodowli. Psa takiego określa się mianem reproduktora.
2. Reproduktorem jest pies, który:
a/ został zakwalifikowany do hodowli na przeglądzie hodowlanym lub uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum jednej wystawie organizowanej przez Klub;
b/ został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał. do Regulaminu Hodowli).
c/ zalecany certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 05.01.2017)
3. Licencjonowanym reproduktorem jest pies, który:
a/ uzyskał co najmniej ocenę doskonałą w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej na minimum trzech wystawach organizowanych przez Klub, od minimum dwóch różnych sędziów;
b/ zaliczył testy psychiczne
c/ został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał. do Regulaminu Hodowli).
d/ posiada certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 05.01.2017)
4. Właściciel reproduktora zarejestrowanego w KKwP musi mieć opłaconą składkę członkowską.
5. Pies zarejestrowany w innej organizacji kynologicznej jest traktowany jako reproduktor, jeśli posiada uprawnienie reproduktora tejże organizacji oraz uzyskał zgodę na krycie wydaną na wniosek zainteresowanego przez Zarząd Klubu Kynologicznego  w Polsce lub osobę upoważnioną przez Zarząd Klubu
6. Uprawnienia hodowlane uzyskane w innych organizacjach kynologicznych mogą być uznane po uzupełnieniu dokumentacji hodowlanej. Rasy podlegające badaniom na dysplazję muszą mieć wynik A lub B
7. Jako reproduktor może być użyty pies zarejestrowany w innej organizacji, pod warunkiem
spełnienia wymagań §12 p.2., przy czym przegląd hodowlany takiego psa jest ważny tylko rok

§ 13
Właściciel reproduktora ma obowiązek
1.Zapewnić posiadanym psom należytą opiekę i prawidłowe warunki utrzymania, poddawać odpowiednim szczepieniom profilaktycznym,
2. Dbać o czystość rasy i udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych,
3. Przed kryciem ustalić na piśmie warunki rozliczenia z właścicielem suki, a po kryciu podpisać poświadczenie krycia kartą krycia(zał.)
4. Na żądanie Zarządu Klubu poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy.
5. Na żądanie Zarządu  Klubu poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Klubu.
6. Zapewnić swoim psom dożywotnią opiekę
7. W przypadku zbycia psa dorosłego oraz szczenięcia, wypełnić w trzech egzemplarzach kartę zmiany właściciela „Przerejestrowanie ” (wzór załącznik) i jeden egzemplarz dostarczyć do Zarządu Klubu, jeden zatrzymać w dokumentacji hodowlanej i jeden przekazać nowemu właścicielowi.

§ 14
Zaleca się, aby właściciel reproduktora:
1. Brał udział w wystawach psów rasowych,
2. Poddawał swoje psy przeglądom hodowlanym, testom psychicznym i badaniom w kierunku chorób dziedzicznych oraz poddał się ocenie warunków utrzymania reproduktora

§ 15
Zabrania się właścicielowi reproduktora
1. Używania do krycia psów obciążonych chorobami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych lub w złej kondycji fizycznej.
2. Krycia suk, które nie są sukami hodowlanymi
3. Przyczyniania w jakikolwiek sposób się do rozmnażania jak również obrotu psami bez rodowodów, z wyłączeniem działań organizacji ochrony zwierząt.

§ 16.
Właściciel reproduktora ma prawo:
1. Odmówić udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny,
2. Ustalić dowolne warunki krycia
3. Uzyskać od Klubu porady i wszelkie niezbędne informacje dotyczące hodowli oraz dostęp do listy hodowli
4. Używać swojego psa krycia do suk zarejestrowanych w innych
organizacjach kynologicznych, o ile przepisy tamtych organizacji na to pozwalają.

§ 17
Ekwiwalent za krycie.
Zaleca się, aby przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora sporządzili pisemną umowę dotyczącą warunków krycia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
Zaleca się stosowanie następujących wariantów:
1) Krycie za szczenię – po odchowaniu minimum 4 szczeniąt właściciel reproduktora wybiera 1 szczenię przed ukończeniem przez nie 4 tygodni i odbiera je w 7 tygodniu życia; jeśli hodowca zostawia jedno szczenię we własnej hodowli, ma pierwszeństwo wyboru. Nieodebranie szczenięcia przed ukończeniem 8 tygodni, upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt.
– po odchowaniu 3 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 wartości rynkowej szczenięcia,
– po odchowaniu 2 szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2 wartości rynkowej szczenięcia,
– po odchowaniu 1 szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia.
2) Krycie za średnią wartość rynkową szczenięcia
– właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości rynkowej 1 szczenięcia (wg umowy przed kryciem); należność ta powinna być uregulowana w ciągu 4 miesięcy od daty narodzin szczeniąt.
– w przypadku odchowania mniej niż 4 szczeniąt stosuje się postępowanie jak w wariancie „krycie za szczenię”
3) Krycie za ekwiwalent pieniężny
– po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora kwotę ustaloną przed kryciem; opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na efekt krycia; w przypadku nieudanego krycia, hodowca ma prawo ponownego krycia bez dodatkowej opłaty.

§ 18
Dokumentacja hodowlana
Dokumentację psów zarejestrowanych w Klubie stanowią:
1/ Rejestr rodowodowy KKwP w wersji elektronicznej oraz pisemnej
2/ spis hodowli w formie elektronicznej oraz pisemnej
3/ teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc

§ 19
Zmiany danych.
1. Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona za pośrednictwem Przestawiciela do Zarządu Klubu celem weryfikacji danych.
2. Informacja o zagubieniu rodowodu musi być zgłoszona do Zarządu Klubu by otrzymać nowe dokumenty. W takim przypadku dokumenty będą miały adnotację DUPLIKAT.

§ 20
Przegląd hodowlany
1. Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić sędziowie kynologiczni
2. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły 12 miesięcy lub 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy.
3. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które są tatuowane lub oznakowane w inny sposób akceptowany przez Klub.
4. Na przeglądzie psu przyznawane są oceny ze zgodność ze wzorcem rasy, min. ocena bardzo dobra. Aby pies był zakwalifikowany do hodowli, musi uzyskać ocenę bardzo dobrą.
5. Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę przeglądu hodowlanego (zał.)

§ 21
Przeglądy hodowli i warunków utrzymania reproduktora mogą przeprowadzić sędziowie krajowi lub międzynarodowi, lub sędziowie stażyści; przeglądy te są organizowane na wniosek hodowcy przez Zarząd Klubu.

§ 22
Składki członkowskie hodowlane są obowiązkowe do wszystkich hodowców , wpłacane są na konto bankowe Klubu do 20.01 danego roku.Wysokość składek na dany rok ustala Zarząd klubu.

§ 23
Testy psychiczne.
1/ Testy psychiczne mogą wykonywać osoby uprawnione przez Zarząd  Klubu posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii zwierząt.
2/ Test psychiczny może być wykonany u każdego psa powyżej jednego roku życia, niezależnie od rasy i płci, zgodnie z oddzielnymi wytycznymi Zarządu  Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Klubu może zastosować wobec członka kary zgodnie z &XVII Regulaminu Klubu.

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych w szczególnych sytuacjach upoważniony jest Zarząd Klubu; o wszystkich decyzjach powinien być powiadomiony Zarząd Klubu;
2. Wszystkie skargi oraz wnioski muszą być składane w formie pisemnej do Zarządu Klubu.

§ 25
1. We wszystkich przypadkach:
1) decyzja zarządu Klubu jest decyzją ostateczną

§ 26
W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają bezterminowo wpisane w KRR.

§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2017