Kodeks Etyki Hodowcy

Kodeks Etyki Członków
Klubu Kynologicznego w Polsce
§ 1
Członek Klubu Kynologicznego w Polsce traktuje swoje członkostwo odpowiedzialnie, ma zawsze na względzie jego dobro oraz słuszne interesy stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Działa tak, aby jego postępowanie było oparte na przepisach prawa i prowadziło do pogłębiania zaufania do naszej organizacji,
2. Działa z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
3. Działa w sposób, aby interesy własne nie szkodziły dobru Klubu  i swojego środowiska,
4. Dba o dobre stosunki międzyludzkie,
5. Jest życzliwy ludziom, zapobiega napięciom, kłótniom, przestrzega zasad poprawnego zachowania, a ewentualne spory i niezgodności rozwiązuje w sposób godny i etyczny.
6. Jest lojalny wobec Klubu i wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat jego działalności,
7. Wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat innych członków Klubu .
§ 2
Godnie reprezentować Klub na imprezach kynologicznych.
§ 3
Nieść pomoc zwierzęta , dbać o własny dobrostan.
3. Nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
4. W kontaktach z członkami  Klubu  oraz innymi osobami nie kieruje się emocjami i jest gotowy do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji,
5. Dotrzymuje zobowiązań kierując się obowiązującymi przepisami prawa i przewidzianym trybem działania,
6.Pomagać innym członkom klubu .
7. Wykonuje polecenia służbowe, mając na względzie przepisy prawa oraz zachowuje należytą staranność, aby uniknąć popełnianiu pomyłek,
8. Zachowuje lojalność wobec Klubu i wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu negatywnych poglądów na temat jego działania,
9. Nie jest członkiem żadnej innej organizacji kynologicznej oprócz KKwP..

&4 .

DZIAŁA ZGODNIE z ustawą o ochronie zwierząt .

& 5

Kryje psy tylko z dokumentacją hodowlaną i przestrzega regulaminów hodowli .

Za nie przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki zgodnie ze Statutem Klubu Kynologicznego w Polsce  mogą być nakładane kary: upomnienia, nagany lub wykluczenia z Klubu .