KONTROLKA
Pies:
Suka:
DANE HODOWLI:
WYKAZ SZCZENIĄT:

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Klub Kynologiczny w Polsce i Safe Animal. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi Regulaminami KKwP i zobowiązuję się do ich przestrzegania.