Formularze

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków KLUBU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu/regulaminu, cele i zadania Związku. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu oraz uchwalonych przez Klub regulaminach. Równocześnie zobowiązuję się do opłacania składek związanych z rejestracją psów rasowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością regulaminową Klubu.

(Powyższa Deklaracja stanowi wstępną weryfikację nowo rejestrowanej hodowli)


Propozycje przydomka hodowlanego:


Przydomek będzie pisany po nazwie psa. Zobowiązania: Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania i zapoznałem się z postanowieniami Regulaminów, Uchwał i innych Zarządzeń Władz (dostępnych na stronie: www.klubkynologicznywpolsce.pl). Oświadczam, iż przekazywane wszelkie informacje do KKwP są zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu oraz uchwalonych przez Klub regulaminach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z działalnością statutową Klubu oraz na umieszczenie nazwy mojej hodowli wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Klubu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KKwP zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz. 833 z 1997r. z późniejszymi zmianami.
DANE WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko


Oświadczam, że wszystkie podane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem psa/suki w/w rasy. Do w/w wniosku dołączyłem** / nie dołączyłem **dokumentację hodowlano-pokoleniową. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez KKwP. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulamin KKwP i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


Data:


W przypadku krycie reproduktorem z innej organizacji kynologicznej do Karty krycia należy dołączyć poświadczoną za zgodnością z oryginałem kopię rodowodu psa oraz ewentualnie inne dokumenty poświadczające nabycie uprawnień reproduktora. Reproduktor nie zarejestrowany w KKwP musi spełniać wymagania określone Regulaminem Hodowli KKwP. Dokument należy sporządzić w 3 egz., po jednym dla: właściciela psa/kota, właściciela suki/kotki oraz Związku. Podpisujący niniejszy dokument oświadczaj, iż zawarte dane są zgodne z prawdą. Kartę należy przesłać do Klubu
Pies:
Suka:
DANE HODOWLI:
WYKAZ SZCZENIĄT:

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Klub Kynologiczny w Polsce i Safe Animal. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi Regulaminami KKwP i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

10-11.06.2017

[contact-form-7 404 "Not Found"]